Algemene Voorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Deze site is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over Hachiko VZW openbare gereglementeerde vzw naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, die haar maatschappelijke zetel heeft te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 722, met vestigingsnummer 2 158 104 696, BTW-nr. BE 0452360587, en mag enkel als dusdanig gebruikt worden

Hoewel HACHIKO zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. HACHIKO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.

HACHIKO behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

HACHIKO verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

HACHIKO behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de HACHIKO-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HACHIKO.

De gebruiker verbindt er zich toe

 1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden,
 2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen,
 3. noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, HACHIKO of aan derden,
 4. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden.

De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

HACHIKO kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de HACHIKO-site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen HACHIKO en de exploitanten van deze gelinkte sites.

HACHIKO kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn. Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden van HACHIKO of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op info@hachiko.org.

PRIVACY BELEID

1. ALGEMEEN

HACHIKO VZW, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemstesteenweg 722, met als vestigingsnummer 2 158 104 696 (hierna “HACHIKO”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.hachiko.org.

HACHIKO leeft als Belgische vzw de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. DE GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

In het aanmeldingsformulier op onze website: uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer, uw boodschap, uw gift.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door HACHIKO en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van HACHIKO aan HACHIKO dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om

 • u de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;
 • marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • informatie te verstrekken, een e-mail te verzenden met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren;
 • de technische administratie van de website te beheren;
 • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij HACHIKO hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@hachiko.be.

3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door HACHIKO.

5. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@hachiko.org of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan HACHIKO mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan HACHIKO.

6. RECHT VAN VERZET

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@hachiko.org. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

HACHIKO heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan HACHIKO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

HACHIKO houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die HACHIKO niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door HACHIKO. HACHIKO is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. HACHIKO raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. COOKIES

8.1. INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@hachiko.org(link sends e-mail)

8.2. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

8.3. SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door hachiko.org).
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. UW TOESTEMMING

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden, hetgeen u kunt via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijk geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u de volgende website bezoeken: www.aboutcookies.org.

8.5. UW BROWSERINSTELLINGEN VERANDEREN

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6. MEER INFORMATIE OVER COOKIES

Informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vindt u hier: www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kunt terug vinden: www.youronlinechoices.eu

8.7. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP WWW.HACHIKO.EU?

Functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

 

Hachiko.org 

 Gebruikersvoorkeur taal

 

 

Hachiko.org 

 Log-in of registratie

 

Niet-functionele cookies

Naam

Domein

Inhoud en doel

Geldigheid

_utma

Hachiko.org 

 Google Analytics Tracking cookie*

2 jaar

_utmb

Hachiko.org

 Google Analytics Tracking cookie*

30 minuten

_utmc

Hachiko.org

 Google Analytics Tracking cookie*

sessie

_utmz

Hachiko.org

 Google Analytics Tracking cookie*

6 maanden

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. AANVAARDING Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat HACHIKO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

11. FISCAAL ATTEST

Wanneer iedereen zijn belastingaangifte begint in te vullen, komen er op Hachiko vaak vragen binnen rond fiscale attesten. Soms vergaten mensen gewoon een adreswijziging door te geven. Zoiets lijkt gemakkelijk op te lossen, doch is het eigenlijk niet, want wettelijk mogen wij eigenlijk geen duplicaat bezorgen (een rare regel, maar die is er). 

Soms vragen mensen onmiddellijk na hun gift een fiscaal attest. Helaas kunnen wij dat niet, want dat mag wettelijk pas na het afsluiten van het boekjaar. Dus voor elke gift die bij ons binnenkomt tussen 1 januari en 31 december kan u pas een fiscaal attest verwachten in april of mei van het volgende jaar. Nog tijdig voor uw aangifte dus.

Anderen vragen zich af waarom ze helemaal geen attest ontvingen, hoewel ze in het voorbije jaar toch op de rekening van Hachiko stortten. Hachiko mag alleen fiscale attesten uitschrijven voor ‘eigenlijke giften’. Dat zijn giften ‘afgestaan zonder tegenwaarde’. Het bedrag dat u ons schenkt, moet trouwens ‘geheel om niet’ worden overgemaakt, wij mogen er dus geen tegenprestatie tegenover zetten. Wie bv. een advertentie in de HHH-Gazet wil plaatsen ontvangt daarvoor dus géén fiscaal attest, wél een factuur. Hetzelfde geldt voor organisatoren die ons uitnodigen om een demonstratie te komen geven.

Nog een belangrijke wettelijke bepaling: we mogen geen fiscale attesten uitschrijven voor ‘ingezamelde’ gelden die door de eindverantwoordelijke van een evenement op onze rekening worden overgeschreven. Alleen voor individuele schenkingen vanaf 40 euro mogen we op naam van de gulle schenker een fiscaal attest uitschrijven. Een concreet voorbeeld: in het kader van uw verjaardag nodigt u mensen uit om te storten op rekening BE96 0681 0525 2505 met vermelding ‘Peter 40jaar’. Voor elke individuele gift vanaf 40 euro mag Hachiko een attest uitschrijven aan die schenker. Indien u echter alle ‘financiële cadeaus’ zou verzamelen op uw eigen rekening, en dat ingezamelde bedrag op onze rekening zou overschrijven met vermelding ‘Inzameling t.g.v. Peter 40 jaar’’ mogen wij u daarvoor geen fiscaal attest bezorgen.